FOTBOLLSFÖRENINGEN ÅIFKSTADGAR

1. Föreningens namn är Fotbollsföreningen ÅIFK och dess hemort är Åbo. Föreningen ingår som medlem i Centralföreningen ÅIFK (moderföreningen). Föreningens språk är svenska.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens ändamål är att väcka, underhålla och sprida intresse för fotboll och all slags idrott. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

-för medlemmarna bedriva verksamhet i fotboll och i övriga idrottsgrenar som föreningen har på sitt program och

-utöva upplysnings- och informationsverksamhet för medlemmarna och allmänheten.

3. Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom:

-biljettintäkter och deltagaravgifter från sin idrottsverksamhet

-att mottaga statliga, kommunala och privata understöd, gåvor och testamenten

-att med vederbörliga tillstånd anordna lotterier, fester, basarer och penninginsamlingar

-att utge och sälja publikationer

-sponsorintäkter och övriga inkomster från samarbete med företag och organisationer

4. Medlemmar i föreningen

Till medlem kan föreningen anta enskild person. Medlem antas av styrelsen.

Medlemsavgiften fastställs årligen av föreningens årsmöte. Befriad från erläggande av medlemsavgift är:

-hedersledamot och

-den som en gång erlagt föreskriven avgift för ständigt medlemskap (ständig medlem)

Man kan bli stödmedlem genom att betala den av årsmötet fastställda stödmedlemsavgiften.

5. Till hedersledamot kan föreningen genom styrelsens förslag och genom enhälligt beslut på föreningens möte kalla en person, som på ett synnerligen framstående sätt gagnat föreningens verksamhet eller främjat dess syften.

6. Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande och 5-8 ledamöter. Styrelsens ordförande utses av årsmötet för ett år i sänder. Styrelsens övriga ordinarie medlemmar väljs för två år i sänder. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande. Till sekreterare och skattmästare och andra nödiga funktioner kan väljas utom styrelsen stående.

Styrelsen kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper för särskilda verksamhetsformer och arbetsuppgifter.

7. Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, utom vid val, där lotten avgör.

8. Föreningens namnteckning

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och sekreterare gemensamt, eller av vice-ordförande och sekreterare gemensamt.

9. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är 01.11.-31.10. Bokslutet och styrelsens årsberättelse jämte verifikat och handlingar skall senast två veckor före årsmötet överlämnas till föreningens verksamhetsgranskare och denne skall senast en vecka före årsmötet tillställa styrelsen sin berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning under föregående år. Föreningens verksamhetsgranskare jämte suppleant väljs av årsmötet för ett år i sänder.

10. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls före utgången av februari månad. Ett extra möte hålls då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Kallelse till föreningsmöte sker genom annons i en på orten utkommande svenskspråkig tidning eller genom kungörelse på föreningens anslagstavla eller på föreningens hemsida senast en vecka före mötet.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas.

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

6. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs

8. val av styrelsens ordförande

9. val av övriga styrelsemedlemmar

10. val av en verksamhetsgranskare och suppleant

11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

12. Rösträtt

Vid omröstningar och val har alla närvarande hedersledamöter och 15 år fyllda medlemmar, som betalt medlemsavgiften, rätt att rösta och alla har en röst. Beslut fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och i andra frågor ordförandes röst.

13. Beslut rörande inköp och fast egendom samt även pantsättning av såväl fast som lös egendom kan fattas endast på föreningsmöte.

14. Ändring av stadgarna

Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar bör behandlas på föreningens möte. Beslut i detta avseende kan fattas endast om minst ¾ av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är ense om beslutet.

15. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla en annan på föreningens hemort verkande svensk registrerad förening, som arbetar för fysisk fostran, eller användas för sådant ändamål som 2 § i dessa stadgar föreskriver. Beslut härom fatta vid föreningens sista möte.

16. I övrigt tillämpas stadgandena i gällande föreningslag.