LIKABEHANDLING

ÅIFK eftersträvar att i sin verksamhet följa de riktlinjer som utarbetats av Finlands Svenska Idrott. Verksamheten ska vara;

  • frihet från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling och en objektiv, saklig och rättssäker hantering av missförhållanden om sådana uppstår,
  • ett öppet och respektfullt förhållningssätt till olika perspektiv, bakgrund och erfarenheter bland utövare, funktionärer och arbetstagare
  • icke diskriminerande antagnings- och rekryteringsprocesser,
  • rättvisa villkor i fråga om alla anställdas löner, arbetsförhållanden, karriärmöjligheter, delaktighet och inflytande,
  • stöda alla utövares möjlighet till lika rättigheter i sitt idrottsutövande.

Likabehandlingsprogrammet kommer verksamhetsåret 1.11.2022-31.10.2023 att bearbetas och utvärderas med hjälp av workshoppar där både frivilliga, anställda och utövare deltar. Hösten 2023 ska arbetet vara klart och ett nytt Likabehandlingsprogram ska vara klart senast 31.10.2023.

TASA-ARVOINEN KOHTELU

Toimintamme on oltava vapaa syrjinnästä, häirinnästä ja muusta loukkaavasta kohtelusta. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee käsittely on oltava objektiivinen, asiallinen ja lainmukainen.

Edellytämme avointa ja kunnioittavaa lähestymistapaa eri näkökulmiin, taustoihin ja kokemuksiin urheilijoitten, toimihenkilöitten ja työntekijöitten keskuudessa.

Tasa-arvoiset pääsy- ja rekrytointiprosessit, oikeudenmukaiset palkat, työolot, uramahdollisuudet, tasapuolinen osallistuminen ja vaikutusvalta kaikille työntekijöille.

Tuemme kaikkien urheilijoiden mahdollisuutta saada yhtäläiset oikeudet urheiluharjoitteluunsa.

Nykyistä tasa-arvo-ohjelma käsitellään eri foorumeissa kaudella 1.11.2022-31.10.2023. Syksyllä 2023 työn tulee olla valmis ja uuden tasa-arvoisen kohtelun ohjelman on oltava valmis viimeistään 31.10.2023.