HF ÅIFK kallar till höstmöte 15.12.2021 kl 18
Julkaistu: 08.12.2021 09.45

HF ÅIFK kallar till höstmöte 15.12.2021 kl 18

Handbollsföreningen ÅIFK rf kallar till Höstmöte onsdagen den 15.12.2021 kl 18.00.

Plats: ÅIFK-kansliet, Martinsgatan 5, Åbo

Föredragningslista

  1. Mötet öppnas
  2. Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
  6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  7. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
  8. Mötet avslutas