Handbollsföreningens vårmöte 8.6.2021 kl 18.00
Julkaistu: 26.05.2021 16.23

Handbollsföreningens vårmöte 8.6.2021 kl 18.00

Kallelse till Handbollsföreningen ÅIFK rf:s vårmöte tisdagen den 8.6.2021 kl 18.00

Plats: ÅIFK, Martinsgatan 5, 20810 Åbo

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

  1. Mötet öppnas
  2. Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
  3. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan godkänns
  5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår fastställs
  6. Väljs ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  7. Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
  8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.