Julkaistu: 10.05.2017 00.00

HF ÅIFKs stadgar

1 §

Föreningens namn är Handbollsföreningen ÅIFK och dess hemort är Åbo. Föreningen ingår som medlem i Centralidrottsföreningen ÅIFK (moderföreningen). Föreningens språk är svenska.

2 §

Föreningens ändamål är att väcka, underhålla och sprida intresse för handboll och all slags idrott. Föreningen fullföljer sitt ändamål genom att: för medlemmarna bedriva verksamhet i handboll och i övriga idrottsgrenar som föreningen har på sitt program bedriva upplysnings- och informationsverksamhet för medlemmarna och allmänheten.

3 §

Föreningen erhåller medel för sin verksamhet genom:
 • biljettintäkter och deltagaravgifter från sin idrottsverksamhet
 • att mottaga statliga, kommunala och privata understöd, gåvor och testamenten
 • att med vederbörliga tillstånd anordna lotterier, fester, basarer och penninginsamlingar
 • att utge och sälja publikationer.

4 §

Till medlem kan föreningen anta enskild eller juridisk person. Medlem antas av styrelsen. Medlemsavgiften fastställs årligen av föreningens årsmöte. Befriad från medlemsavgift är: hedersledamot, den som en gång betalat föreskriven avgift för ständigt medlemskap (ständig medlem).

5 §

Till hedersledamot kan föreningen på styrelsen förslag och genom enhälligt beslut på föreningens möte kalla en person, som på ett synnerligen framstående sätt gagnat föreningens verksamhet eller främjat dess syften.

6 §

Föreningens styrelse består av ordförande och 3-9 ledamöter som representerar föreningens olika verksamhetsgrenar. Styrelsens ordförande väljs av vårmötet för ett år i sänder. Styrelsens övriga medlemmar väljs för två i sänder. Av ledamöterna avgår årligen hälften. Styrelsen väljer inom sig viceordförande. Till sekreterare och skattmästare samt andra nödiga funktioner kan väljas utanför styrelsen stående person. Styrelsen kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper för särskilda verksamhetsformer och arbetsuppgifter. Styrelseordförande eller annan styrelseledamot ingår som medlem i moderföreningens styrelse.

7 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall för denne, av viceordförande. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, utom vid val där lotten avgör.

8 §

Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av viceordförande och sekreterare gemensamt.

9 §

Föreningens räkenskaper avslutas årligen den 30 juni. Bokslutet och styrelsens årsberättelse jämte verifikat och handlingar skall senast en månad före höstmötet överlämnas till föreningens verksamhetsgranskare och denne skall senast två veckor före höstmötet tillställa styrelsen sin berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning under föregående verksamhetsår. Föreningens verksamhetsgranskare och dennes suppleant väljs av vårmötet för ett år i sänder.

10 §

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-juni och höstmötet under tiden juli-december på en av styrelsen fastställd dag. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Styrelsen sammankallar föreningens möten senast sju dagar före mötet genom genom kungörelse på föreningens webbsida, eller genom att sätta in en annons i en på orten utkommande svenskspråkig tidning eller föreningens anslagstavla eller per e-post.

Då styrelsen eller föreningens möte så besluter är deltagandet i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

11 §

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
 3. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan godkänns
 5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande verksamhetsår fastställs
 6. Väljs ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 7. Väljs en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
 8. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Väljs mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
 6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens ordinarie möten skall han/hon skriftligen meddela styrelsen detta i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12 §

Vid omröstningar och val har alla närvarande hedersledamöter och 15 år fyllda medlemmar och juridiska personer, som har betalat medlemsavgiften, rätt att rösta och alla har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, utom vid val där lotten avgör.

13 §

Beslut rörande inköp och försäljning av fast egendom samt även pantsättning av såväl fast som lös egendom kan fattas endast på årsmöte.

14 §

Förslag till ändring av dessa stadgar bör behandlas på årsmöte. Beslut i detta avseende kan fattas endast om minst 3/4 av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är eniga om beslutet.

15 §

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla en annan på föreningens hemort verksam svensk registrerad förening som arbetar för fysisk fostran eller användas för sådant ändamål som 2 § i dessa stadgar föreskriver. Beslut härom fattas vid föreningens sista möte.

16 §

I övrigt tillämpas stadgandena i gällande föreningslag.