ÅIFK med i pilotprojekt: ​Idrott ska få flyktingar att känna sig välkomna i Finland
SeuraJulkaistu: 15.03.2022 18.00

ÅIFK med i pilotprojekt: ​Idrott ska få flyktingar att känna sig välkomna i Finland

Idrott ska få flyktingar att känna sig välkomna i Finland

"Nu i dessa tider är det viktigt att idrotten bidrar med hopp och det känns meningsfullt att göra insatser för att öka välbefinnandet hos de flyktingar som anländer till Åbo".

- Henrika Backlund (Finlands Svenska Idrotts generalsekreterare)

I projektet WELLcome - Wellbeing and integration through sports, utvecklas innovativa och effektiva verksamhetsmodeller inom idrottssektorn, för att integrera och engagera flyktingar i samhället med hjälp av idrott. Inom projektet utvecklar Finlands Svenska Idrotts (FSI) och Finlands Humanistiska Yrkeshögskolas (Humak), tillsammans med idrottsföreningar och mottagningscentraler i Finland, möjligheterna till idrott för barn och ungdomar med invandrarbakgrund. I projektet erbjuds också aktörerna i föreningarna (så som ledningen, tränare, lagledare och frivilliga) möjlighet att öka sitt kunnande i främjande av mångfald.

Som pilotidrottsförening i projektet fungerar ÅIFK, som är en tvåspråkig idrottsförening i Åbo med över 600 idrottare i sin verksamhet inom fotboll, handboll och friidrott.

“Vi har sedan tidigare erfarenhet av integrering av asylsökanden, både barn och vuxna, och det som vi speciellt ser fram emot är att ÅIFK via projektet får konkreta redskap i form av utbildning av både våra tränare och andra funktionärer som hjälper oss att bättre ta hand om och integrera nya medlemmar i vår verksamhet.”, konstaterar föreningens verksamhetsledare Lena Hindström-Pesu.

Projektets verksamhetsmodeller sprids nationellt i Finland till samtliga idrottsföreningar som hör till FSI och god praxis delges internationellt. Projektet inleder sin verksamhet i medlet av april 2022 och pågår i två år.

WELLcome-projektet är en av de 17 projekt som beviljades finansiering av Europeiska kommissionen. Sammanlagt delades det ut 5,5 miljoner euro för pilotprojekt inom idrottssektorn. FSI och Humak fick den största summan i sin kategori och kammade hem 211 000 euro för sitt projekt. Esbo stad var den andra finländska aktören som fick finansiering.

Utbildningsstyrelsen var till stor hjälp i ansökningsprocessen med WELLcome-projektet och erbjuder stöd och rådgivning för aktörer inom idrottssektorn i projektansökningar.

Direktör Tiina Kivisaari från undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde inom idrott gläder sig över de finländska aktörernas framgångar:


– Jag är väldigt glad för att de finländska aktörerna deltar i EU:s ansökningsomgångar och

utnyttjar EU-finansieringen för att utveckla sin verksamhet och bilda internationella nätverk.

Ytterligare information:

Finlands svenska idrott, Tarja Krum (Hållbarhetschef), 040 621 2560, tarja.krum@idrott.fi

Finlands Humanistiska Yrkeshögskola, Janina Sjöstrand (Lektor),0400 349 207 janina.sjostrand@humak.fi

------------

Urheiluseuroista uusia toimintamalleja pakolaisten integroitumiseen

"Erityisesti tällaisen aikana on tärkeää, että myös liikuntasektorilla luodaan toivoa ja panostetaan Turkuun saapuvien pakolaisten hyvinvointiin."

- Henrika Backlund (Suomenruotsalaisen urheilun pääsihteeri)

Hankkeessa WELLcome - Hyvinvointia ja integraatiota urheilun kautta, kehitetään innovatiivisia ja tehokkaita toimintamalleja pakolaisten integroimiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeessa Finlands Svenska Idrott (FSI) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kehittävät yhdessä urheiluseurojen ja vastaanottokeskusten kanssa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia. Hanke tarjoaa myös yhdistysten toimijoille (kuten johdolle, valmentajille, tiiminvetäjille ja vapaaehtoisille) mahdollisuuden lisätä osaamistaan monimuotoisuuden edistämisessä.

Turkulainen urheiluseura ÅIFK toimii pilottiurheiluseurana hankkeessa. Seuran kaksikielisessä toiminnassa on yli 600 urheilijaa jalkapallossa, käsipallossa ja yleisurheilussa.

”Meillä on aikaisempaa kokemusta turvapaikanhakijoiden, sekä lasten että aikuisten, kanssa työskentelystä. Hankkeelta odotamme erityisesti sitä, että ÅIFK saa hankkeen kautta konkreettisia työkaluja sekä koulutusta valmentajille ja muille toimihenkilöille.” kertoo seuran toiminnanjohtaja Lena Hindström-Pesu.

Hankkeen toimintamalleja levitetään valtakunnallisesti Suomessa kaikille FSI:hen kuuluville urheiluseuroille ja hyviä käytäntöjä levitetään kansainvälisesti. Hanke käynnistyy huhtikuun 2022 puolivälissä ja kestää kaksi vuotta.

WELLcome-hanke on yksi 17:sta Euroopan komission rahoittamasta hankkeesta. Urheilualan pilottihankkeisiin jaettiin yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. FSI ja Humak saivat hakukohteen suurimman summan, joka oli 211 000 euroa. Espoon kaupunki oli toinen suomalainen rahoitusta saanut taho.

Opetushallitus auttoi WELLcome-hankkeen hakuprosessissa ja tarjoaa tukea ja neuvoja muillekin toimijoille vastaavissa hankehakemuksissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön urheilun vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari on iloinen suomalaisten hanketoimijoiden onnistumisesta haussa:

- Olen todella iloinen siitä että suomalaiset toimijat ovat mukana EU-hankehaku kilpailussa ja

käyttävät EU-rahoitusta toimintansa kehittämiseen ja kansainvälisten verkostojen muodostamiseen.

Lisätiedot:

Finlands Svenska Idrott, Tarja Krum (vastuullisuuspäällikkö), 040 621 2560, tarja.krum@idrott.fi

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Janina Sjöstrand (lehtori), 0400 349 207 janina.sjostrand@humak.fi