LIKABEHANDLING


ÅIFK eftersträvar att i sin verksamhet följa de riktlinjer som utarbetats av Finlands Svenska Idrott. Verksamheten ska vara;

  • frihet från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling och en objektiv, saklig och rättssäker hantering av missförhållanden om sådana uppstår,
  • ett öppet och respektfullt förhållningssätt till olika perspektiv, bakgrund och erfarenheter bland utövare, förtroendevalda och arbetstagare,
  • icke diskriminerande antagnings- och rekryteringsprocesser,
  • rättvisa villkor i fråga om alla anställdas löner, arbetsförhållanden, karriärmöjligheter, delaktighet och inflytande,
  • stöda alla utövares möjlighet till lika rättigheter i sitt idrottsutövande.

Likabehandlingsprogrammet kommer verksamhetsåret 1.11.2021-31.10.2022 att bearbetas och utvärderas med hjälp av workshoppar där både frivilliga, anställda och utövare deltar. Hösten 2022 ska arbetet vara klart och ett nytt Likabehandlingsprogram ska vara klart senast 31.10.2022.